லில்லி நலவாழ்வு இல்லம் +94 21 2232262 lilycarehome@gmail.com

Management

Proprietor:
Charles Alagaratnam Thevashagayam ,  Tel: +33 143248155

Chancellor:
Rt Rev Dr. Justin Bernard Gnanapragasam , Catholic Bishop of Jaffna

Advisory Board:

  1. Dr Sivagnanam Ragavan
  2. Mrs Mallika Seevaratnam (Lawyer)
  3. Mr.Mariampillai Denicius (Lawyer)
  4. Mrs. Magdaline Thevashagayam
  5. Mr.Saravanamuttu Baskaran (Sr.Asst.Engineer ,SLT)
  6. Rev.Fr.Jero Chelvanayagam